0261-247 3166
Dr Mayur P. Lekhadia M.S. Mch (Bom)
0261-247 3166
Dr Mayur P. Lekhadia M.S. Mch (Bom)

Services

Home Services Thyroglossal Cyst

Dr. Mayur Lekhadia provides treatment for thyroglosal cyst.